Oleg Zabluda's blog
Wednesday, September 19, 2018
 
Flashback: Clarence Thomas responds to Anita Hill
Flashback: Clarence Thomas responds to Anita Hill
https://www.youtube.com/watch?v=ZURHD5BU1o8
https://www.youtube.com/watch?v=ZURHD5BU1o8

Labels:


| |

Home

Powered by Blogger