Oleg Zabluda's blog
Wednesday, August 15, 2018
 
Talking Heads - "Psycho Killer" album Talking Heads: 77 (1977)
Talking Heads - "Psycho Killer" album Talking Heads: 77 (1977)
"""
Psycho Killer
Qu'est-ce que c'est
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-far better
Run run run run run run run away oh oh
Psycho Killer
Qu'est-ce que c'est
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-far better
Run, run, run, run, run, run, run, away oh oh oh
Yeah yeah yeah yeah!
"""
https://www.youtube.com/watch?v=BlWZFxCQ0uk
https://www.youtube.com/watch?v=BlWZFxCQ0uk

Labels:


| |

Home

Powered by Blogger